تسبیح

آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است، همه خدا را تسبیح می کنند...

دستور نماز احتياط

1224 - كـسـى كه نماز احتياط بر او واجب است , بعد از سلام نماز بايد فورا نيت نماز احتياط كند و تكبير بگويد و حمد را بخواند و به ركوع رود و دو سجده نمايد , پس اگر يك ركعت نماز احتياط بر او واجب است , بعد از دو سجده تشهد بخواند و سلام دهد و اگر دو ركعت نماز احتياط بر او واجب است بعد از دو سجده , يك ركعت ديگر مثل ركعت اول بجا آورد و بعد از تشهد سلام دهد.
1225 - نـماز احتياط سوره و قنوت ندارد و بايد بنابر احتياط لازم آن را آهسته بخوانند و نيت آن را به زبان نياورند و احتياط مستحب آن است كه بسم اللّه آن را هم آهسته بگويند.
1226 - اگر پيش از خواندن نماز احتياط بفهمد , نمازى كه خوانده درست بوده , لازم نيست نماز احتياط را بخواند و اگر در بين نماز احتياط بفهمد , لازم نيست آن را تمام نمايد.
1227 - اگـر پيش از خواندن نماز احتياط بفهمد كه ركعتهاى نمازش كم بوده , چنانچه كارى كه نماز را بـاطـل مـى كـنـد انجام نداده , بايد آنچه را از نماز نخوانده بخواند و براى سلام بيجا بنابر احتياط لازم دو سجده سهو بنمايد.
و اگر كارى كه نماز را باطل مى كند , انجام داده , مثلا پشت به قبله كرده , بايد نماز را دوباره بجا آورد.
1228 - اگـر بعد از نماز احتياط بفهمد كسرى نمازش به مقدار نماز احتياط بوده , مثلا در شك بين سه و چهار يك ركعت نماز احتياط بخواند , بعد بفهمد نماز را سه ركعت خوانده , نمازش صحيح است .
1229 - اگـر بـعد از خواندن نماز احتياط بفهمد كسرى نماز كمتر از نماز احتياط بوده , مثلا در شك بين دو و چهار , دو ركعت نماز احتياط بخواند , بعد بفهمد نماز را سه ركعت خوانده , بايد نماز را دوباره بخواند.
1230 - اگـر بـعد از خواندن نماز احتياط بفهمد كسرى نمازش بيشتر از نماز احتياط بوده , مثلا در شك بـيـن سه و چهار يك ركعت نماز احتياط بخواند , بعد بفهمد نماز را دو ركعت خوانده , چنانچه بعد از نماز احتياط كارى كه نماز را باطل مى كند انجام داده , مثلا پشت به قبله كرده بايد نماز را دوباره بخواند و اگر كـارى كـه نماز را باطل مى كند انجام نداده , احتياط لازم آن است كه در اين صورت نيز نمازش را دوباره بخواند و اكتفا به ضميمه كردن ركعت باقيمانده نكند.
1231 - اگر بين دو و سه و چهار شك كند و بعد از خواندن دو ركعت نماز احتياط ايستاده , يادش بيايد كه نماز را دو ركعت خوانده , لازم نيست دو ركعت نماز احتياط نشسته را بخواند.
1232 - اگر بين سه و چهار شك كند و موقعى كه يك ركعت نماز احتياط ايستاده را مى خواند يادش بيايد كـه نـماز را سه ركعت خوانده , بايد نماز احتياط را رها كند , و چنانچه پيش از داخل شدن در ركوع يادش آمـده باشد يك ركعت به طور متصل بخواند و نمازش صحيح است , و براى سلام زيادى بنابر احتياط لازم دو سجده سهو بنمايد و اگر پس از داخل شدن در ركوع يادش آمده باشد بايد نماز را دوباره بخواند و بنابر احتياط نمى تواند اكتفا به ضميمه كردن ركعت باقيمانده نمايد.
1233 - اگـر بين دو و سه و چهار شك كند و موقعى كه دو ركعت نماز احتياط ايستاده را مى خواند يادش بيايد كه نماز را سه ركعت خوانده , نظير آنچه در مساله گذشته گفته شد در اينجا جارى است .
1234 - اگر در بين نماز احتياط بفهمد كسرى نمازش بيشتر يا كمتر از نماز احتياط بوده , نظير آنچه در مساله ( 1232 ) گفته شد در اينجا مى آيد.
1235 - اگر شك كند نماز احتياطى را كه بر او واجب بوده , بجا آورده يا نه , چنانچه وقت نماز گذشته به شـك خود اعتنا نكند و اگر وقت دارد , در صورتى كه بين شك و نماز زياد طول نكشيده و كارى هم مثل رو گرداندن از قبله كه نماز را باطل مى كند انجام نداده , بايد نماز احتياط را بخواند.
و اگـر كـارى كه نماز را باطل مى كند بجا آورده يا بين نماز و شك او زياد طول كشيده بنابر احتياط لازم بايد نماز را دوباره بخواند.
1236 - اگر در نماز احتياط , بجاى يك ركعت دو ركعت بخواند , نماز احتياط باطل مى شود و بايد دوباره اصل نماز را بخواند و همچنين است - بنابر احتياط لازم - اگر در نماز احتياط ركنى را اضافه كند.
1237 - مـوقـعـى كـه مـشـغول نماز احتياط است اگر در يكى از كارهاى آن شك كند , چنانچه محل آن نـگذشته , بايد بجا آورد و اگر محلش گذشته , بايد به شك خود اعتنا نكند , مثلا اگر شك كند كه حمد خوانده يا نه چنانچه به ركوع نرفته بايد بخواند و اگر به ركوع رفته بايد به شك خود اعتنا نكند.
1238 - اگـر در شماره ركعتهاى نماز احتياط شك كند , چنانچه طرف بيشتر شك نماز را باطل مى كند , بـايد بنا را بر كمتر بگذارد و اگر طرف بيشتر شك نماز را باطل نمى كند , بايد بنا را بر بيشتر بگذارد , مثلا موقعى كه مشغول خواندن دو ركعت نماز احتياط است , اگر شك كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت , چـون طرف بيشتر شك نماز را باطل مى كند , بايد بنا بگذارد كه دو ركعت خوانده و اگر شك كند كه يك ركـعـت خـوانده يا دو ركعت , چون طرف بيشتر شك نماز را باطل نمى كند , بايد بنا بگذارد كه دو ركعت خوانده است .
1239 - اگر در نماز احتياط چيزى كه ركن نيست سهوا كم يا زياد شود , سجده سهو ندارد.
1240 - اگر بعد از سلام نماز احتياط شك كند كه يكى از اجزاء يا شرايط آن را بجا آورده يا نه , به شك خود اعتنا نكند.
1241 - اگـر در نـماز احتياط , تشهد يا يك سجده را فراموش كند و در جاى خود تداركش ممكن نباشد , احتياط واجب آن است كه بعد از سلام نماز سجده را قضا نمايد.
1242 - اگـر نـماز احتياط و قضاى يك سجده يا دو سجده سهو بر او واجب شود , بايد اول نماز احتياط را بجا آورد.
1243 - حكم گمان در نماز نسبت به ركعات مثل حكم يقين است , مثلا اگر نداند كه يك ركعت خوانده يـا دو ركـعـت و گـمان داشته باشد كه دو ركعت خوانده بنا مى گذارد كه دو ركعت است و اگر در نماز چـهـار ركعتى گمان دارد كه چهار ركعت خوانده , نبايد نماز احتياط بخواند و اما نسبت به افعال گمان حكم شك را دارد , پس اگر گمان دارد ركوع كرده در صورتى كه داخل سجده نشده است , بايد آن را بجا آورد و اگـر گـمـان دارد حـمـد را نـخوانده , چنانچه در سوره داخل شده باشد اعتنا به گمان ننمايد و نمازش صحيح است .
1244 - حـكـم شك و سهو و گمان در نمازهاى واجب يوميه و نمازهاى واجب ديگر فرق ندارد , مثلا اگر در نـمـاز آيات شك كند كه يك ركعت خوانده يا دو ركعت , چون شك او در نماز دو ركعتى است , نمازش بـاطل مى شود و اگر گمان داشته باشد كه دو ركعت يا يك ركعت است بر طبق گمان خود نماز را تمام مى نمايد.

سجده سهو

1245 - بـراى پنج چيز بعد از سلام نماز , انسان بايد دو سجده سهو به دستورى كه بعدا گفته مى شود بجا آورد : اول آنكه در بين نماز , سهوا حرف بزند.
دوم جايى كه نبايد سلام نماز را بدهد , مثلا در ركعت اول سهوا سلام بدهد.
سوم آنكه تشهد را فراموش كند.
چهارم آنكه در نماز چهار ركعتى بعد از داخل شدن در سجده دوم شك كند كه چهار ركعت خوانده يا پنج ركـعـت يـا شـك كـند كه چهار ركعت خوانده يا شش ركعت همچنانكه در مورد چهارم از شكهاى صحيح گذشت .
پنجم آنكه پس از نماز اجمالا بداند كه در نماز چيزى را اشتباها كم يا زياد كرده و نماز هم محكوم به صحت بـاشـد , در اين پنج مورد بايد - بنابر احتياط در مورد اول و دوم و پنجم و بنابر اقوى در سوم و چهارم - دو سـجده سهو بجا آورد , و احتياط مستحب آن است كه اگر يك سجده را فراموش كند يا اينكه در جايى كه بـايـد بايستد مثلا موقع خواندن حمد و سوره اشتباها بنشيند و در موقعى كه بايد بنشيند مثلا موقع تشهد اشتباها بايستد , دو سجده سهو بجا آورد.
بلكه براى هر چيزى كه در نماز اشتباها كم يا زياد كند دو سجده سهو بنمايد.
و احكام اين چند صورت در مسائل آينده گفته مى شود.
1246 - اگر انسان اشتباها يا به خيال اينكه نمازش تمام شده حرف بزند , بايد بنابر احتياط دو سجده سهو بجا آورد.
1247 - براى صدايى كه از سرفه كردن پيدا مى شود سجده سهو واجب نيست .
ولى اگر سهوا ناله بكند يا آه بكشد يا آه بگويد , بايد بنابر احتياط سجده سهو نمايد.
1248 - اگر چيزى را كه سهوا غلط خوانده دوباره به طور صحيح بخواند , براى دوباره خواندن آن سجده سهو واجب نيست .
1249 - اگـر در نماز سهوا مدتى حرف بزند و تمام آنها عرفا يك مرتبه حساب شود , دو سجده سهو بعد از سلام نماز كافى است .
1250 - اگـر سـهـوا تسبيحات اربعه را نگويد , احتياط مستحب آن است كه بعد از نماز دو سجده سهو بجا آورد.
1251 - اگر در جايى كه نبايد سلام نماز را بگويد سهوا بگويد السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين يا بگويد : الـسـلام عـليكم اگر چه ورحمة اللّه وبركاته را نگفته باشد بايد بنابر احتياط لازم دو سجده سهو بنمايد , ولـى اگـر اشـتـبـاها بگويد : السلام عليك ايها النبي ورحمة اللّه وبركاته , احتياط مستحب آن است كه دو سجده سهو بجا آورد.
1252 - اگر در جايى كه نبايد سلام دهد اشتباها هر سه سلام را بگويد , دو سجده سهو كافى است .
1253 - اگر يك سجده يا تشهد را فراموش كند و پيش از ركوع ركعت بعد يادش بيايد , بايد برگردد و بجا آورد و بعد از نماز بنابر احتياط مستحب براى ايستادن بيجا دو سجده سهو بنمايد.
1254 - اگـر در ركوع يا بعد از آن يادش بيايد كه يك سجده يا تشهد را از ركعت پيش فراموش كرده , بايد بعد از سلام نماز سجده را قضا نمايد و براى تشهد دو سجده سهو بجا آورد.
1255 - اگـر سجده سهو را بعد از سلام نماز عمدا بجا نياورد , معصيت كرده و بنابر احتياط واجب بايد هر چه زودتر آن را انجام دهد , و چنانچه سهوا بجا نياورد , هر وقت يادش آمد بايد فورا انجام دهد و لازم نيست نماز را دوباره بخواند.
1256 - اگر شك دارد مثلا دو سجده سهو بر او واجب شده يا نه , لازم نيست بجا آورد.
1257 - كـسـى كـه شك دارد مثلا دو سجده سهو بر او واجب شده يا چهار تا , اگر دو سجده بنمايد كافى است .
1258 - اگر بداند يكى از دو سجده سهو را بجا نياورده و تدارك ممكن نباشد بايد دو سجده سهو بجا آورد و اگر بداند سهوا سه سجده كرده , احتياط واجب آن است كه دوباره دو سجده سهو بنمايد.

دستور سجده سهو

1259 - دسـتـور سـجـده سـهـو اين است كه بعد از سلام نماز فورا نيت سجده سهو كند و پيشانى را بنابر احتياط لازم بر چيزى كه سجده بر آن صحيح است بگذارد و احتياط مستحب آن است كه در آن ذكر بگويد بهتر آن است كه بگويد : بسم اللّه و باللّه السلام عليك ايها النبي ورحمة اللّه وبركاته بعد بايد بنشيند و دوباره به سجده رود و ذكرى را كه گفته شد بگويد و بنشيند و بعد از تشهد بگويد : السلام عليكم و اولى اين است و رحمة اللّه وبركاته را اضافه كند.

قضاى سجده و تشهد فراموش شده

1260 - سـجـده و تـشـهـدى را كه انسان فراموش كرده و بعد از نماز , قضاى آن را بجا مى آورد , بايد تمام شرايط نماز مانند پاك بودن بدن و لباس و رو به قبله بودن و شرطهاى ديگر را داشته باشد.
1261 - اگـر سـجـده را چند دفعه فراموش كند , مثلا يك سجده از ركعت اول و يك سجده از ركعت دوم فراموش نمايد , بايد بعد از نماز قضاى هر دو را بجا آورد و بهتر آن است احتياطا براى فراموشى هر كدام دو سجده سهو بجا آورد.
1262 - اگر يك سجده و تشهد را فراموش كند , احتياطا براى فراموشى هر كدام دو سجده سهو بجا آورد.
1263 - اگر دو سجده از دو ركعت فراموش نمايد لازم نيست هنگام قضا مراعات ترتيب نمايد.
1264 - اگر بين سلام نماز و قضاى سجده كارى كند كه اگر عمدا يا سهوا در نماز اتفاق بيفتد نماز باطل مى شود , مثلا پشت به قبله نمايد , احتياط مستحب آن است كه بعد از قضاى سجده دوباره نماز را بخواند.
1265 - اگـر بـعـد از سـلام نـمـاز يادش بيايد كه يك سجده يا تشهد را از ركعت آخر فراموش كرده , بايد برگشته و نماز را تمام نموده و بنابر احتياط واجب دو سجده سهو براى سلام بيجا بجا آورد.
1266 - اگـر بـين سلام نماز و قضاى سجده كارى كند كه براى آن سجده سهو واجب مى شود , مثل آنكه سهوا حرف بزند , بنابر احتياط واجب بايد اول سجده را قضا كند و بعد دو سجده سهو بنمايد.
1267 - اگـر نداند كه در نماز سجده را فراموش كرده يا تشهد را بايد سجده را قضا نمايد و دو سجده سهو بجا آورد , و احتياط مستحب آن است كه تشهد را نيز قضا نمايد.
1268 - اگر شك دارد كه سجده يا تشهد را فراموش كرده يا نه واجب نيست قضا يا سجده سهو نمايد.
1269 - اگر بداند سجده را فراموش كرده و شك كند كه پيش از ركوع ركعت بعد يادش آمده و بجا آورده يا نه , احتياط مستحب آن است كه آن را قضا نمايد.
1270 - كـسى كه بايد سجده را قضا نمايد , اگر براى كارى سجده سهو بر او واجب شود , بايد بنابر احتياط بعد از نماز اول سجده را قضا نمايد , بعد سجده سهو را بجا آورد.
1271 - اگـر شـك دارد كـه بـعد از نماز قضاى سجده فراموش شده را بجا آورده يا نه , چنانچه وقت نماز نـگذشته , بايد سجده را قضا نمايد بلكه اگر وقت نماز هم گذشته باشد بنابر احتياط واجب بايد آن را قضا كند.

منبع: پایگاه اینترنتی معظم له
+       سبحه  |