تسبیح

آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است، همه خدا را تسبیح می کنند...

نفاس

514 - از وقتى كه اولين جزء بچه از شكم مادر بيرون مى آيد , خونى كه زن مى بيند , اگر پيش از ده روز يا سر ده روز قطع شود , خون نفاس است .
و زن را در حال نفاس , نفساء ميگويند.
515 - خونى كه زن پيش از بيرون آمدن اولين جزء بچه مى بيند نفاس نيست .
516 - لازم نـيـست كه خلقت بچه تمام باشد , بلكه اگر ناتمام نيز باشد در صورتى كه زاييدن صدق كند , خونى كه تا ده روز ببيند خون نفاس است .
517 - ممكن است خون نفاس يك آن بيشتر نيايد , ولى بيشتر از ده روز نمى شود.
518 - هـرگـاه شـك كـند كه چيزى سقط شده يا نه , يا چيزى كه سقط شده بچه است يا نه , لازم نيست وارسى كند , و خونى كه از او خارج مى شود شرعا خون نفاس نيست .
519 - بنابر احتياط توقف در مسجد و كارهاى ديگرى كه بر حائض حرام است , بر نفساء هم حرام است .
و آنچه بر حائض واجب است بر نفساء هم واجب مى باشد.
520 - طلاق دادن زنى كه در حال نفاس است و نزديكى كردن با او حرام مى باشد.
ولى اگر شوهرش با او نزديكى كند , بدون اشكال كفاره ندارد.
521 - وقـتـى زن از خون نفاس پاك شد , بايد غسل كند , و عبادتهاى خود را بجا آورد و اگر بعد يك بار يا بـيشتر خون ببيند , چنانچه روزهايى را كه خون ديده با روزهايى كه در وسط پاك بوده روى هم ده روز يا كمتر از ده روز باشد تمام خونهايى كه ديده نفاس است و در روزهايى كه پاك بوده بايد احتياطا كارهايى را كـه بـر طـاهره واجب است انجام دهد و كارهايى را كه بر نفساء حرام است ترك نمايد بنابر اين بايد چنانچه روزه گرفته باشد قضا نمايد.
و اگـر خونى كه آخر ديده از ده روز تجاوز كرد چنانچه آن زن صاحب عادت عدديه نباشد بايد مقدارى از آن را كه در ده ديده نفاس و آنچه بعد از او است استحاضه قرار دهد , و اگر صاحب عادت عدديه باشد بايد احتياطا در تمام خونهايى كه بعد از عادت ديده ميان كارهاى مستحاضه و تروك نفساء جمع نمايد.
522 - اگـر زن از خـون نفاس پاك شود و احتمال دهد كه در باطن خون هست , بايد مقدارى پنبه داخل فرج نمايد و كمى صبر كند كه اگر پاك است , براى عبادتهاى خود غسل كند.
523 - اگـر خـون نـفاس زن از ده روز بگذرد , چنانچه در حيض عادت دارد , به اندازه روزهاى عادت او نفاس و بقيه استحاضه است .
و اگـر عـادت نـدارد تـا ده روز نفاس و بقيه استحاضه مى باشد , و احتياط مستحب آن است كه كسى كه عـادت دارد از روز بـعـد از عادت و كسى كه عادت ندارد بعد از روز دهم تا روز هيجدهم زايمان , كارهاى استحاضه را بجا آورد , و كارهايى را كه بر نفساء حرام است ترك كند.
524 - زنـى كـه عـادت حـيضش كمتر از ده روز است , اگر بيشتر از روزهاى عادتش خون ببيند , بايد به انـدازه روزهـاى عادت خود نفاس قرار دهد , و بعد از آن تا ده روز مخير است كه نماز را ترك نمايد يا آنكه كـارهـاى مستحاضه را بجا آورد و لكن ترك نماز در يك روز بهتر است , و اگر خون از ده روز بگذرد , بايد روزهاى بعد از عادت تا روز دهم را هم استحاضه قرار دهد , و عبادتهايى را كه در آن روزها بجا نياورده قضا نمايد.
مثلا زنى كه عادت او شش روز بوده اگر بيشتر از شش روز خون ببيند , بايد شش روز را نفاس قرار دهد و روز هفتم و هشتم و نهم و دهم مخير است بين اينكه عبادت را ترك كند يا كارهاى استحاضه را بجا آورد , و اگر بيشتر از ده روز خون ديد , از روز بعد از عادت او استحاضه مى باشد.
525 - زنى كه در حيض عادت دارد , اگر بعد از زاييدن تا يك ماه يا بيشتر از يك ماه پى در پى خون ببيند , بـه انـدازه روزهـاى عادت او نفاس است , و خونى كه بعد از نفاس تا ده روز مى بيند اگر چه در روزهاى عـادت مـاهانه اش باشد , استحاضه است , مثلا زنى كه عادت حيض او از بيستم هر ماه تا بيست و هفتم آن ماه است , اگر روز دهم ماه زاييد و تا يك ماه يا بيشتر پى در پى خون ديد , تا روز هفدهم نفاس است , و از روز هـفـدهم تا ده روز حتى خونى كه در روزهاى عادت خود كه از بيستم تا بيست و هفتم است مى بيند , اسـتـحـاضـه مى باشد و بعد از گذشتن ده روز , اگر خونى را كه مى بيند در روزهاى عادتش باشد حيض است , چه نشانه هاى حيض را داشته چه نداشته باشد , و اگر در روزهاى عادتش نباشد بايد منتظر روزهاى عـادتـش شـود هـر چـند كه انتظارش يك ماه يا بيشتر طول بكشد , هر چند كه خون در اين مدت داراى نـشـانـه هـاى حـيـض بـاشـد , و اگر صاحب عادت وقتيه نباشد بايد حيض خود را چنانچه ممكن است با نـشـانـه هـاى آن تـعيين كند و اگر ممكن نيست مثل اينكه همه خونى را كه ده روز بعد از نفاس مى بيند يكسان باشد و يك ماه يا چند ماه به همين صفت ادامه پيدا كند بايد در هر ماه حيض بعضى از خويشان خود را بـراى خـويـش حيض قرار دهد , و اگر ممكن نيست عددى را كه مناسب با خود مى داند اختيار نمايد و تفصيل تمام اين امور در مبحث حيض گذشت .
526 - زنـى كـه در حيض عادت عدديه ندارد , اگر بعد از زايمان تا يك ماه يا بيشتر از يك ماه خون ببيند حـكـم ده روز اول آن در مساله ( 523 ) گذشت و ده روز دوم آن استحاضه است و اما خونى كه بعد از آن مـى بيند ممكن است حيض باشد و ممكن است استحاضه باشد و براى تعيين حيض بايد به دستورى كه در مساله پيش گفته شد رفتار نمايد.
527 - اگر كسى بدن انسان مرده اى را كه سرد شده و غسلش نداده اند مس كند , يعنى جايى از بدن خود را بـه آن برساند بايد غسل مس ميت نمايد , چه در خواب مس كند چه در بيدارى , با اختيار مس كند يا بى اخـتـيـار حـتـى اگـر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان ميت برسد بايد غسل كند , ولى اگر حيوان مرده اى را مس كند غسل بر او واجب نيست .
528 - بـراى مـس مـرده اى كه تمام بدن او سرد نشده , غسل واجب نيست اگر چه جايى را كه سرد شده مس نمايد.
529 - اگر موى خود را به بدن ميت برساند , يا بدن خود را به موى بدن ميت , يا موى خود را به موى ميت برساند , غسل واجب نيست .
530 - بـراى مـس بـچـه مرده حتى بچه سقط شده اى كه روح در بدن او داخل شده بوده غسل مس ميت واجـب است , بنابر اين اگر بچه مرده به دنيا بيايد و بدنش سرد شده و ظاهر بدن مادر را مس كند مادر او بـايد غسل مس ميت كند , بلكه اگر ظاهر بدن او را هم مس نكند بايد بنابر احتياط واجب غسل مس ميت كند.
531 - بچه اى كه بعد از مردن مادر و سرد شدن بدنش به دنيا مى آيد , چنانچه ظاهر بدن مادر را مس نمايد وقـتـى بالغ شد واجب است غسل مس ميت كند , بلكه اگر ظاهر بدنش را هم مس ننموده باشد بايد بنابر احتياط بعد از بلوغ غسل مس ميت نمايد.
532 - اگر انسان , ميتى را كه سه غسل او كاملا تمام شده مس نمايد غسل بر او واجب نمى شود , ولى اگر پيش از آنكه غسل سوم تمام شود جايى از بدن او را مس كند اگر چه غسل آنجا تمام شده باشد , بايد غسل مس ميت نمايد.
533 - اگر ديوانه يا بچه نابالغى ميت را مس كند , بعد از آنكه آن ديوانه عاقل يا بچه بالغ شد بايد غسل مس ميت نمايد.
534 - اگر از بدن زنده يا مرده اى كه غسلش نداده اند , قسمتى جدا شود , و پيش از آنكه قسمت جدا شده را غـسـل دهـند , انسان آن را مس نمايد بنابر اقوى لازم نيست غسل مس ميت كند هر چند كه آن قسمت داراى استخوان باشد.
535 - بـراى مـس اسـتـخـوانى كه آن را غسل نداده اند چه از مرده جدا شده باشد چه از زنده غسل واجب نيست .
و همچنين است براى مس دندانى كه از مرده يا زنده جدا شده باشد.
536 - غـسـل مـس ميت را بايد مثل غسل جنابت انجام دهند ولى كسى كه مس ميت كرده , اگر بخواهد نماز بخواند احتياط مستحب آن است كه وضو هم بگيرد.
537 - اگر چند ميت را مس كند يا يك ميت را چند بار مس نمايد يك غسل كافى است .
538 - بـراى كـسـى كـه بـعـد از مس ميت غسل نكرده است , توقف در مسجد و نزديكى با زن و خواندن آيه هايى كه سجده واجب دارد , مانعى ندارد ولى براى نماز و مانند آن بايد غسل كند.

منبع: پایگاه اینترنتی معظم له

+       سبحه  |